Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Změna Informací OOÚ účastníků a vzor čestného prohlášení COVID-19

Všechny novinky

K 7. 5. 2021 se mění Informace o ochraně osobních údajů účastníka zájmového vzdělávání DDM Symfonie v souvislosti s prokazováním skutečností ke COVID-19 účastníků v DDM.

Od 24. 5. 2021 při účasti v zájmovém vzdělávání v počtu 10 - 50 účastníků uvnitř, 10 - 100 účastníků venku je účastník povinen prokázat skutečnosti vyžadované o podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, toto se netýká dětí do 6 let věku.

Je možné použít vzor čestného prohlášení viz níže.

V případě dotazů se obraťte na pracovníky DDM na telefon 325 614 326 nebo e-mail info@ddmpodebrady.cz

V případě dotazů k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat našeho pověřence, kontakt zde.

Účastníci nemají povinnost se testovat před účastí na individuální výuce nebo konzultaci v počtu 1 - 9 účastníci uvnitř i venku. Při účast v kroužku v počtu 10 - 50 účastníků uvnitř, 10 - 100 účastníků venku je požadováno doložení níže uvedené skutečnosti: 

Informace k provozu DDM ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Všechny novinky

Zde najdete informace k průběhu zájmového vzdělávání v DDM s ohledem na opatření stanovená k prevenci a postupům v souvislosti s výskytem COVID-19.

Informace zde budeme průběžně dle potřeby aktualizovat.

DDM Symfonie nastavilo svůj provoz a vnitřní režim s ohledem na nařízení MZ, MŠMT a další nařízení, kterými je povinnen se řídit.

 

Od 17. 5. 2021 se budou konat prezenčně kroužky individuální (1 lektor + 1 účastník) a vybrané kroužky s větším počtem účastníků, pokud není stanoveno jinak. Účastníci obdrželi informaci, pokud se zahajuje v jejich kroužku prezenční činnnost. Některé kroužky i nadále probíhají distanční formou, účastníci mají informaci.

Ostatní kroužky se nebudou do odvolání konat prezenčně kroužky DDM Symfonie, byla u nich vyřešena vratka za 2. pololetí. 

O obnově či změnách činnosti vás budeme včas informovat.

Od 12. 4. 2021 probíhá testování zaměstnanců DDM Symfonie.

Účastníci nemají povinnost se testovat před účastí na individuální výuce nebo konzultaci v počtu 1 - 10 účastníků uvnitř i venku. Další podmínky -dokládání v souvislosti s COVID-19 jsou uvedeny níže.

Výňatek z Příloha č. 3 usnesení vlády ze dne 17. května 2021 č. 471 - INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021
4) provoz středisek volného času, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou:

a) konzultace nebo vzdělávání konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech nejvýše v počtu 10 osob v jedné skupině,
b) konzultace nebo vzdělávání konané v počtu větším než 10 osob, nejvýše však 50 osob ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 100 osob ve skupině ve vnějších prostorech při splnění podmínky podle bodu 10 a za podmínky, že nejsou využívány jiné vnitřní prostory (šatny, sprchy apod.), než v nichž je poskytována konzultace nebo vzdělávání, a osoby po celou dobu používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,

10. stanovením následující podmínky pro účast na vzdělávání, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: účastník nebo žák, s výjimkou dítěte do 6 let věku,

a) prokáže, že
i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
iii) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

nebo b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

nebo c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

nebo d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;
účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

Výše uvedené prokazování se netýká dětí do věku 6 let.

V průběhu května začneme řešit vratky za 2. pololetí u neotevřených kroužků. U ostatních kroužků budeme řešit případné jednotlivé vratky až v červnu.

19. 5. 2021

Bc. Jitka Karbulková, ředitelka

 

  • Ke staženíVzor čestného prohlášení ke COVID-19 - od 24. 5. 2021
  • Ke staženíInformace o ochraně osobních údajů účastníka zájmového vzdělávání DDM Symfonie - aktualizace k 7. 5. 2021 (COVID-19)
  • Ke staženíVzor čestného prohlášení ke COVID-19 - od 10. 5. 2021