Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Informace k provozu DDM ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19

Všechny novinky

Zde najdete informace k průběhu zájmového vzdělávání v DDM s ohledem na opatření stanovená k prevenci a postupům v souvislosti s výskytem COVID-19.

Informace zde budeme průběžně dle potřeby aktualizovat.

DDM Symfonie nastavilo svůj provoz a vnitřní režim s ohledem na nařízení MZ, MŠMT a další nařízení, kterými je povinnen se řídit.

 

 

 

 

Od 18. 9. 2020 je vstup do DDM a pohyb ve společných prostorách pouze s ochranou úst a nosu, dále i v učebnách - ochranným prostředkem dýchacích cest - rouškou, dle mimořádného opatření MZ ČR vydaného 16. 9. 2020. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, tanec, zpěv, hra na dechové nástroje).

 

Níže je ke stažení:

školní rok 2021/2022

Manuál MŠMT - Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 - provoz a testování vydaného 17. 8. 2021

 

školní rok 2020/2021

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NOVÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ od 18. 9. 2020

Manuál MŠMT - Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem COVID-19

INFORMACE O PROVOZU DDM A HYGIENICKÝCH OPATŘENÍCH od 1. 9. 2020 dle manuálu MŠMT

Nařízení KHS Středočeského kraje

Usnesení Vlády ČR

Rozhodnutí ředitelky k obnovení činnosti DDM od 7. 12. 2020

 

ARCHIV SDĚLENÍ:

 

Aktuální úpravy s platností od 1. 8. 2021

Výňatek z INFORMACE K PROVOZU ŠKOL S ÚČINNOSTÍ OD 1. SRPNA 2021

Pro jinou než pravidelnou činnost školních družin, provoz středisek volného času a školních klubů anebo činnost základních uměleckých škol nebo jiných škol a školských zařízení neupravenou školskými právními předpisy (tzv. doplňková činnost) platí i nadále zejména podmínky stanovené mimořádným opatřením pro provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání (bod 11 maloobchodního mimořádného opatření). S účinností od 1. 8. 2021 se však v tomto mimořádném opatření upravujícím provoz těchto zařízení zejména navyšují počty osob přítomných ve vnitřních nebo vnějších prostorách. Konkrétně:
• Zvyšuje se počet osob z více než 500 na 1000 osob ve vnitřních prostorech a z více než 1000 osob na 2000 osob ve vnějších prostorech, který je nově umožněn v jeden čas na akci.
• Více se rozvolňuje pravidlo, kdy není nutné dokládat splnění podmínek stanovených v bodu I/16 maloobchodního mimořádného opatření – tedy doložení testu/prodělaného covidu-19/očkování: dosud platil počet 10 osob, nově není nutné dokládat při počtu až 20 osob. Pokud tedy bude velikost skupiny max. 20 osob (včetně pedagogických pracovníků a jiného dohledu), nemusí se předkládat negativní test/očkování/prodělaný covid-19, toto se vztahuje jak na vzdělávání, tak i na různé akce (tábory, vícedenní výlety atd.). Připomínáme stále platné pravidlo, že děti do dovršení 6 let věku nemusí pro tyto účely dokládat test/očkování/prodělaný covid-19 bez ohledu na počet přítomných osob.

Nově upraveno s platností od 9. 7. 2021.

Stanovení požadavků ke splnění podmínek pro účast na táborech DDM Symfonie - 2021 - ke stažení zde

Dokument bezinfekčnosti k vyplnění obdrží každý účastník příměstského i pobytového tábora e-mailem od pracovníků DDM Symfonie.

Zde je tisková zpráva MZ:

Hygienicko-protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021

https://koronavirus.mzcr.cz/hygienicko-protiepidemicka-opatreni-letni-detske-rekreace-2021/

Děkujeme za pochopení.

Tým DDM Symfonie

30. 7. 2021

 

Od 17. 5. 2021 se budou konat prezenčně kroužky individuální (1 lektor + 1 účastník) a vybrané kroužky s větším počtem účastníků, pokud není stanoveno jinak. Účastníci obdrželi informaci, pokud se zahajuje v jejich kroužku prezenční činnnost. Některé kroužky i nadále probíhají distanční formou, účastníci mají informaci.

Ostatní kroužky se nebudou do odvolání konat prezenčně kroužky DDM Symfonie, byla u nich vyřešena vratka za 2. pololetí. 

O obnově či změnách činnosti vás budeme včas informovat.

Od 12. 4. 2021 probíhá testování zaměstnanců DDM Symfonie.

Účastníci nemají povinnost se testovat před účastí na individuální výuce nebo konzultaci v počtu 1 - 10 účastníků uvnitř i venku. Další podmínky -dokládání v souvislosti s COVID-19 jsou uvedeny níže.

Výňatek z Příloha č. 3 usnesení vlády ze dne 17. května 2021 č. 471 - INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021
4) provoz středisek volného času, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou:

a) konzultace nebo vzdělávání konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech nejvýše v počtu 10 osob v jedné skupině,
b) konzultace nebo vzdělávání konané v počtu větším než 10 osob, nejvýše však 50 osob ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 100 osob ve skupině ve vnějších prostorech při splnění podmínky podle bodu 10 a za podmínky, že nejsou využívány jiné vnitřní prostory (šatny, sprchy apod.), než v nichž je poskytována konzultace nebo vzdělávání, a osoby po celou dobu používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,

10. stanovením následující podmínky pro účast na vzdělávání, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: účastník nebo žák, s výjimkou dítěte do 6 let věku,

a) prokáže, že
i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
iii) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

nebo b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

nebo c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

nebo d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;
účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

Děkujeme za pochopení.

19. 5. 2021 J. Karbulková

 

Od 10. 5. 2021 se budou konat prezenčně kroužky individuální (1 lektor + 1 účastník) a vybrané kroužky s větším počtem účastníků, pokud není stanoveno jinak. Účastníci obdrželi informaci, pokud se zahajuje v jejich kroužku prezenční činnnost. Některé kroužky i nadále probíhají distanční formou, účastníci mají informaci.

Ostatní kroužky se nebudou do odvolání konat prezenčně kroužky DDM Symfonie. 

O obnově či změnách činnosti vás budeme včas informovat.

Od 12. 4. 2021 probíhá testování zaměstnanců DDM Symfonie.

Účastníci nemají povinnost se testovat před účastí na individuální výuce nebo konzultaci v počtu 1 - 3 účastníci uvnitř i venku. Při účast v kroužku v počtu 4 - 30 účastníků venku je požadováno doložení níže uvedené skutečnosti, netýká se dětí do 6 let věku: 

Výňatek z INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021
Ve střediscích volného času
▪ se nově umožňuje osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo vzdělávání, bez ohledu na to, zda se koná ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 účastníků v jedné skupině,
• účastnící, kteří se účastní těchto konzultací nebo vzdělávání nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na ně podmínka plochy 15m²,
▪ se nově umožňuje osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo vzdělávání konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 30 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m² plochy za níže uvedených podmínek, účastnící těchto konzultací nebo vzdělávání podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné povinnosti (testování nemá středisko volného času povinnost provádět), způsob dokládání ze strany účastníka je uveden níže.
a) prokáže, že
i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
nebo
ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním
výsledkem, nebo
iii) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
c) podstoupí preventivní antigenní test (pozn.: myšleno na místě před výukou/vzděláváním, který je platný pouze jednorázově) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;
účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

Děkujeme za pochopení.

7. 5. 2021 J. Karbulková

Od 12. 4. 2021 se budou konat prezenčně pouze kroužky individuální (1 lektor + 1 účastník), pokud není stanoveno jinak.

Ostatní kroužky se nebudou do odvolání konat prezenčně kroužky DDM Symfonie. PES pro školství 4.

Některé kroužky probíhají distanční formou, účastníci mají informaci.

O obnově či změnách činnosti vás budeme včas informovat.

Od 12. 4. 2021 probíhá testování zaměstnanců DDM Symfonie. Účatníci nemají povinnost se testovat před účastí na individuální výuce nebo konzultaci.

 DDM SYMFONIE MÁ PŘERUŠENOU PREZENČNÍ ČINNOST OD 15. 2. 2021 DO ODVOLÁNÍ. PES pro školství 5.

Stále trvá omezení s účinností ode dne 15. února 2021.

Aktualizováno dne 12. 2. 2021

DDM SYMFONIE MÁ PŘERUŠENOU PREZENČNÍ ČINNOST OD 1. DO 14. 2. 2021. PES pro školství 5.

Stále trvá omezení s účinností ode dne 1. února 2021 od 00:00 hod. do dne 14. února 2021 do 23:59 hod.

6. provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání

Aktualizováno dne 28. 1. 2021

DDM SYMFONIE MÁ PŘERUŠENOU PREZENČNÍ ČINNOST OD 25. DO 31. 1. 2021 na základě usnesení Vlády ČR. PES pro školství 5.

Vláda omezuje s účinností ode dne 25. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 31. ledna 2021 do 23:59 hod.

6. provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání

Aktualizováno dne 22. 1. 2021

DDM SYMFONIE MÁ PŘERUŠENOU PREZENČNÍ ČINNOST OD 11. DO 22. 1. 2021 na základě usnesení Vlády ČR č. 13 ze dne 7. 1. 2021. 1. 2021. PES pro školství 5.

Vláda omezuje s účinností ode dne 11. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod.

6. provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání

Aktualizováno dne 8. 1. 2021

DDM SYMFONIE MÁ PŘERUŠENOU PREZENČNÍ ČINNOST OD 4. DO 10. 1. 2021 na základě usnesení Vlády ČR č. 1337 ze dne 23. 12. 2020.

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod.

6. provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání

Aktualizováno dne 23. 12. 2020

 

DDM SYMFONIE UKONČÍ ČINNOST V PÁTEK 18. 12. 2020 A ZAHÁJÍ OPĚT ZÁJMOVOU ČINNOST OD 4. 1. 2021 na základě usnesení Vlády ČR č. 1335 ze dne 14. 12. 2020 pro období 21. - 23. 12. 2020.

Vláda
I. zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a účastníků ve školní družině, ve školním klubu a ve středisku volného času.

Aktualizováno dne 16. 12. 2020

 

DDM SYMFONIE ZAHÁJÍ OPĚT ZÁJMOVOU ČINNOST OD 7. 12. 2020 na základě usnesení Vlády ČR č. 1263 ze dne 30. 11. 2020 pro období 7. – 12. 12. 2020

6. provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou vzdělávání za přítomnosti nejvýše 10 účastníků

V TOMTO OBDOBÍ BUDE FUNGOVAT POKLADNA V PONDĚLÍ A VE STŘEDU OD 13 DO 18 HODIN

Aktualizováno dne 3. 12. 2020

 

DDM SYMFONIE NEBUDE REALIZOVAT ZÁJMOVOU ČINNOST OD 2. 11. DO 20. 11. 2020 z důvodu usnesení Vlády ČR č. 1112 ze dne 30. 10. 2020.

6. provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání

V TOMTO OBDOBÍ BUDE FUNGOVAT POKLADNA V PONDĚLÍ A VE STŘEDU OD 12 DO 16 HODIN

Aktualizováno dne 30. 10. 2020.

DDM SYMFONIE NEBUDE REALIZOVAT ZÁJMOVOU ČINNOST OD 14. 10. DO 1. 11. 2020 z důvodu usnesení Vlády ČR č. 1022 ze dne 12. 10. 2020.

6. provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání

V TOMTO OBDOBÍ BUDE FUNGOVAT POKLADNA V PONDĚLÍ A VE STŘEDU OD 9 DO 16 HODIN

Aktualizováno dne 27. 10. 2020.

 

DDM SYMFONIE NEBUDE REALIZOVAT ZÁJMOVOU ČINNOST OD 14. 10. DO 25. 10. 2020 z důvodu usnesení Vlády ČR č. 977 ze dne 8. 10. 2020.

5. provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání

V TOMTO OBDOBÍ BUDE FUNGOVAT POKLADNA V PONDĚLÍ A VE STŘEDU OD 9 DO 16 HODIN

 

DDM SYMFONIE NEBUDE REALIZOVAT ZÁJMOVOU ČINNOST OD 5. 10. DO 18. 10. 2020 Z DŮVODU (citace níže)

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 7/2020 (plné znění ke stažení níže)

s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje následující mimořádná opatření při epidemii na území Středočeského kraje spočívající v:

4. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání

V TOMTO OBDOBÍ BUDE FUNGOVAT POKLADNA V PONDĚLÍ A VE STŘEDU OD 9 DO 16 HODIN

 

Od 10. 9. 2020 je vstup do DDM a pohyb ve společných prostorách pouze s ochranou úst a nosu - rouškou, dle mimořádného opatření MZ ČR vydaného 9. 9. 2020.

 • Ke staženíSoubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 - provoz a testování
 • Ke staženíINFORMACE O PROVOZU DDM A HYGIENICKÝCH OPATŘENÍCH od 1. 9. 2021 dle manuálu MŠMT
 • Ke staženíRozhodnutí ředitelky k obnovení činnosti DDM od 7. 12. 2020
 • Ke staženíUsnesení Vlády ČR č. 1263 ze dne 30. 11. 2020
 • Ke staženíInformace k provozu škol a školských zařízení od pondělí 7. 12. 2020 - MŠMT
 • Ke staženíPES pro školství od 18. 11. 2020
 • Ke staženíINFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NOVÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - 18. 9. 2020
 • Ke staženíINFORMACE O PROVOZU DDM A HYGIENICKÝCH OPATŘENÍCH od 1. 9. 2020 dle manuálu MŠMT
 • Ke staženíManuál MŠMT - aktualizace k 26. 8. 2020
 • Ke staženíManuál MŠMT - Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem COVID-19
 • Ke staženíUsnesení Vlády ČR č. 997 z 8. 10. 2020
 • Ke staženíUsnesení Vlády ČR č. 1022 z 12. 10. 2020
 • Ke staženíNařízení KHS Stč kraje č. 7/2020 (5. 10.-18. 10.2020)