Informace k provozu DDM ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19

Všechny novinky

Zde najdete informace k průběhu zájmového vzdělávání v DDM s ohledem na opatření stanovená k prevenci a postupům v souvislosti s výskytem COVID-19.

Informace zde budeme průběžně dle potřeby aktualizovat.

DDM Symfonie nastavilo svůj provoz a vnitřní režim s ohledem na nařízení MZ, MŠMT a další nařízení, kterými je povinnen se řídit.

Informace k provozu DDM Symfonie od 14. 3. 2022

Zde je ke stažení nové stanovisko MŠMT platné od 14. 3. 2022.

https://www.ddmpodebrady.cz/admin/files/ModuleNews/125/priloha-1013364992-1-informace-ke-zmenam-mo-mzd-s-ucinnosti-od-14-3-2022.pdf

Od tohoto data je zrušena povinnost nosit ve vnitřních prostorách ochranu dýchacích cest.

 

 

Informace k provozu DDM Symfonie od 10. a 19. 2. 2022

Zde je ke stažení nové stanovisko MŠMT k testování a nošení ochrany dýchacích cest účastníků a zaměstnanců.

https://www.ddmpodebrady.cz/admin/files/ModuleNews/125/priloha-1001148608-0-informace-ke-zmene-maloobchodu-a-ke-zruseni-testovani.pdf

 

Podmínky pro účast v zájmovém vzdělávání DDM Symfonie - úprava od 22. 11. 2021

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. listopadu 2021 č. 1028

k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

VÝŇATEK Z MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

ÚČASTNÍCI DO 18 LET

S účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

12. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let

a) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1 000 osob

b) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,

c) zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17; uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje, pokud se uvedených aktivit účastní výhradně žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu,

d) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, před zahájením uvedené aktivity splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na uvedených aktivitách; trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den (dále jen „vícedenní akce“), prokazuje se splnění podmínek stanovených v bodu I/17 ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní,

e) nařizuje organizátorovi vícedenní akce v případě oznámení pozitivního výsledku RT-7 PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedeného u účastnící se nebo jinak přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek podle bodu I/17 zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se vícedenní akce, osobě starší 18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a v případě osoby mladší 18 let se organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat jejího zákonného zástupce, který zajistí její odvoz do domácího prostředí, a dále bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce a předat mu seznam účastníků vícedenní akce, včetně telefonních čísel zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo telefonních čísel účastnících se osob starších 18 let k provedení epidemiologického šetření. O dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce,

ÚČASTNÍCI OD 18 LET

14. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu I/13, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, nejde-li o schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že

a) nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1 000 osob, není-li dále stanoveno jinak,

b) zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje,

ii) jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání uvedené aktivity, není-li dále stanoveno jinak,

JINAK PLATÍ TOTO:

17. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o

i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo

ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo

iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebov případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo

b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

 

 

Podmínky pro účast v zájmovém vzdělávání DDM Symfonie - úprava od 25.10., 1. 11. a 15. 11. 2021

Mimořádné opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 15. 11. 2021 - vyjádření MŠMT:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 10. 11. 2021 bylo vydáno mimořádné
opatření Ministerstva zdravotnictví ZDE, které s účinností od 15. 11. 2021 přináší změnu v povinnosti
používat ochranný prostředek úst a nosu takto:
“děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, a pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 dětí, žáků nebo studentů,“
• znamená to tedy, že současná výjimka z povinného nošení ochranného prostředku pro děti, žáky a studenty při vzdělávání je nově podmíněna taky maximálním počtem, a t o 50 dětí, žáků nebo studentů přítomných na tomto vzdělávání (tedy např. v jedné třídě),
• v případě tedy, že bude počet dětí, žáků nebo studentů na vzdělávání vyšší než 50, jsou všichni děti, žáci nebo studenti povinni nosit příslušnou ochranu dýchacích cest
• do maximálního počtu se nezapočítávají pedagogičtí pracovníci či další jiné osoby přítomné na vzdělávání (např. externí lektor); výjimka pro očkovaného pedagogického pracovníka při poskytování vzdělávání je nadále platná a neměnná
• dětí v mateřské škole se tato změna netýká, jsou nadále plošně vyjmuty z povinného nošení ochranného prostředku,
• současně se na dalších výjimkách z povinného nošení ochranného prostředku (např. ze zdravotních důvodů, při činnostech jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku) nic nemění a jsou nadále v platnosti bez ohledu na to, zda je na vzdělávání přítomno více než 50 dětí, žáků nebo studentů.

I nadále platí níže uvedené.

Mimořádné opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 25. 10. 2021 a 1. 11. 2021 - vyjádření MŠMT:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 20. 10. 2021 a 25. 10. 2021 byla vydána níže uvedená mimořádná opatření:

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest, platí s účinností od 25. 10. 2021 (ZDE) následující:

• nově se zpřísňuje výjimka z povinného nošení roušek na pracovištích, a to tak, že výjimku z nošení ochranného prostředku mají osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno jinak.
o znamená to tedy, že je povinnost nosit ochranný prostředek za podmínky, že sdílím s jiným spolupracovníkem pracovní prostor (typicky sborovna, kancelář).
o neuplatní se zde výjimka rozestupů 1,5 metru, jelikož se jedná o vnitřní prostor škol a školských zařízení, ve kterých panují přísnější podmínky pro nošení ochranných prostředků ve vnitřních prostorech.

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí s účinností od 1. 11. 2021 (ZDE) následující:

• nadále platí, že děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáci a studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit ochranný prostředek. Ve společných prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek stanovený v daném opatření.
• nově je stanovena povinnost nosit ochranný prostředek i při poskytování vzdělávání pro neočkované pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky.
o neočkovaným pedagogickým nebo akademickým pracovníkem se rozumí pracovník, který nebyl očkován proti onemocnění covid-19 nebo od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku neuplynulo nejméně 14 dní.
o neočkovaní pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni nosit ochranný prostředek i při samotném poskytování vzdělávání (výuce).
• nadále platí výjimka, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě, žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od dětí, žáků nebo studentů. Taktéž je stále stanovena výjimka pro pedagogické či akademické pracovníky v případě vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru, o tyto výjimky se uplatní i u neočkovaných pedagogů.

 

Mimořádné opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 25. 10. 2021:

V prostorách DDM Symfonie a jím využívaných prostor se budou všichni interní i externí zaměstnanci a ostatní návštěvníci/účastníci DDM Symfonie pohybovat pouze s ochranou dýchacích cest respirátor, u dětí do 15 let může být rouška.

Ochrana dýchacích cest se netýká:

- dětí v předškolním věku

- dětí, žáků, studentů při sportovních aktivitách, zpěv, hra na dechový hudební nástroj

- pedagogů, dětí ve výuce, kde je nutné vidět na ústa (jazykové, dramatické, logopedické kroužky a obdobné), v tomto případě je možné místo respirátorů využívat po dobu nezbytně nutnou štít.

Mimořádné opatření – Příloha usnesení vlády ze dne 20. října 2021 č. 917

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochrana-dychacich-cest---cele-zneni-0917_1.pdf

 

Obecně tedy platí, že pro zájmové aktivity pro osoby 6leté a starší je nutné dokládat OTN pro účast na akci/ aktivitě při účasti více než 20 osob (do 20 osob může být bez).

 Vysvětlivka: OTN (tj. prokázaní očkování - testování - prodělání nemoci)

 

Mimořádné opatření – Příloha usnesení vlády ze dne 19. srpna 2021 č. 714

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/omezeni-maloobchodu-a-sluzeb.pdf

 

INFORMACE Z MŠMT:

https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/#3--poskytov%C3%A1n%C3%AD-z%C3%A1jmov%C3%A9ho-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-

Poskytování činností obdobných zájmovému vzdělávání (kroužků)

Mimořádné opatření upravuje provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let.

Stejná pravidla je třeba aplikovat také na činnost střediska volného času, školního klubu a činnost školní družiny vyjma pravidelné činnosti školní družiny a školního klubu

Mimořádné opatření k omezení počtu osob a testování:

 1. a) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1000 osob ve vnitřních prostorech nebo 2000 osob ve vnějších prostorech,
 2. b) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby;
 3. c) zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky;

=> provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce se nařizuje u osoby před zahájením uvedené aktivity splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je provozovatel zařízení, poskytovatel služby nebo organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na uvedených aktivitách; 

=> jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek jedenkrát za 7 dní;

=> trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek ke dni nástupu na akci a dále v případě osob, které ke dni nástupu na akci prokázaly splnění podmínek podle bodu I/16 písm. b), e) nebo f), ve frekvenci každých 7 dní; uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání, z uvedeného vyplývá, že v případě předloženého negativního PCR testu, který nesmí být starší 7 dnů, není nezbytné přetestování osob. V případě aktivit neměnného kolektivu se platnost antigenního testu prodlužuje na 7 dnů z původních 72 dnů; toto platí pro všechny aktivity v neměnném kolektivu.

d) nařizuje organizátorovi vícedenní akce v případě zjištění pozitivního výsledku preventivního antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedených u účastnící se nebo jinak přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek podle čl. I/16 zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se vícedenní akce, osobě starší 18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a v případě osoby mladší 18 let se organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat jejího zákonného zástupce, který zajistí její odvoz do domácího prostředí, a dále bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce a předat mu seznam účastníků vícedenní akce, včetně telefonních čísel zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo telefonních čísel účastnících se osob starších 18 let k provedení epidemiologického šetření. O dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce.

Obecně tedy platí, že pro zájmové aktivity pro osoby 6leté a starší je nutné dokládat OTN pro účast na akci/ aktivitě při účasti více než 20 osob (do 20 osob může být bez).

 Vysvětlivka: OTN (tj. prokázaní očkování - testování - prodělání nemoci)

 

https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/#34-

Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech

Mimořádné opatření (učinné od 1. září 2021) stanoví v bodě I/16 tyto podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, a to tak, že je umožněn vstup nebo účast pokud

 • osoba absolvovala nejdéle přes 7 dny RT-PCR vyšetřenína přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC testna přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID[1], za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;

  => za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi,jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky;

  => písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno:

  a) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
  b) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu a), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolacepodle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 nebo RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 72 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo
 • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test(RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19.

https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/#4--provoz-a-pou%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD-sportovi%C5%A1%C5%A5-

 

Provoz a používání sportovišť

Provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center omezuje tak, že

 1. a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit,
 2. b) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru,
 3. c) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího.

Dále je také umožněno, aby škola či školské zařízení v rámci své doplňkové činnosti provozovala vnitřní sportoviště za podmínek stanovených opatřením upravujícím provoz sportovišť. Pravidla pro sportovní činnost jako součást vzdělávání na školách a školských zařízeních jsou pod heslem Tělesná a hudební výchova.

Sice je zrušen striktní zákaz vstupu 3. osob, ale je stále doporučeno pohyb třetích osob minimalizovat.

Je možný provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center, a umožňuje se sportovní příprava amatérských sportovců organizovaná sportovními svazy na sportovištích ve vnitřních prostorech staveb za podmínek:

Všechny přítomné osoby, které používají vnitřní prostory sportoviště, prokáží, že splňují podmínky stanovené pro účast.

Podle výkladu Ministerstva zdravotnictví pro případy, že se volnočasové aktivity v neměnném kolektivu konají současně na sportovišti apod., platí i pro vstup na sportoviště, že negativní výsledek antigenního testu stačí předložit pouze 1x za 7 dní, nikoliv tedy při každé návštěvě sportoviště. Uvedené platí i pro všechna ostatní místa, u kterých je nutné před vstupem prokazovat OTN, jedná-li se o vstup neměnného kolektivu.

Je možné konat sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy v celé ČR na vnitřních sportovištích a na venkovních sportovištích za podmínky, že subjektu organizujícímu sportovní přípravu se nařizuje u uvedených osob splnění podmínek kontrolovat ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a sportovci se nařizuje splnění podmínek; v případě, že uvedená osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je subjekt organizující sportovní přípravu povinen takové osobě neumožnit účast na sportovní přípravě do prokázání splnění podmínek; subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava.

Obecně je již umožněno využívat šatny, sprchy apod.

 

 

 

 

 

 

ARCHIV SDĚLENÍ:

Od 18. 9. 2020 je vstup do DDM a pohyb ve společných prostorách pouze s ochranou úst a nosu, dále i v učebnách - ochranným prostředkem dýchacích cest - rouškou, dle mimořádného opatření MZ ČR vydaného 16. 9. 2020. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, tanec, zpěv, hra na dechové nástroje).

 

Níže je ke stažení:

školní rok 2021/2022

Manuál MŠMT - Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 - provoz a testování vydaného 17. 8. 2021

 

školní rok 2020/2021

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NOVÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ od 18. 9. 2020

Manuál MŠMT - Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem COVID-19

INFORMACE O PROVOZU DDM A HYGIENICKÝCH OPATŘENÍCH od 1. 9. 2020 dle manuálu MŠMT

Nařízení KHS Středočeského kraje

Usnesení Vlády ČR

Rozhodnutí ředitelky k obnovení činnosti DDM od 7. 12. 2020

 

Aktuální úpravy s platností od 1. 8. 2021

Výňatek z INFORMACE K PROVOZU ŠKOL S ÚČINNOSTÍ OD 1. SRPNA 2021

Pro jinou než pravidelnou činnost školních družin, provoz středisek volného času a školních klubů anebo činnost základních uměleckých škol nebo jiných škol a školských zařízení neupravenou školskými právními předpisy (tzv. doplňková činnost) platí i nadále zejména podmínky stanovené mimořádným opatřením pro provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání (bod 11 maloobchodního mimořádného opatření). S účinností od 1. 8. 2021 se však v tomto mimořádném opatření upravujícím provoz těchto zařízení zejména navyšují počty osob přítomných ve vnitřních nebo vnějších prostorách. Konkrétně:
• Zvyšuje se počet osob z více než 500 na 1000 osob ve vnitřních prostorech a z více než 1000 osob na 2000 osob ve vnějších prostorech, který je nově umožněn v jeden čas na akci.
• Více se rozvolňuje pravidlo, kdy není nutné dokládat splnění podmínek stanovených v bodu I/16 maloobchodního mimořádného opatření – tedy doložení testu/prodělaného covidu-19/očkování: dosud platil počet 10 osob, nově není nutné dokládat při počtu až 20 osob. Pokud tedy bude velikost skupiny max. 20 osob (včetně pedagogických pracovníků a jiného dohledu), nemusí se předkládat negativní test/očkování/prodělaný covid-19, toto se vztahuje jak na vzdělávání, tak i na různé akce (tábory, vícedenní výlety atd.). Připomínáme stále platné pravidlo, že děti do dovršení 6 let věku nemusí pro tyto účely dokládat test/očkování/prodělaný covid-19 bez ohledu na počet přítomných osob.

Nově upraveno s platností od 9. 7. 2021.

Stanovení požadavků ke splnění podmínek pro účast na táborech DDM Symfonie - 2021 - ke stažení zde

Dokument bezinfekčnosti k vyplnění obdrží každý účastník příměstského i pobytového tábora e-mailem od pracovníků DDM Symfonie.

Zde je tisková zpráva MZ:

Hygienicko-protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021

https://koronavirus.mzcr.cz/hygienicko-protiepidemicka-opatreni-letni-detske-rekreace-2021/

Děkujeme za pochopení.

Tým DDM Symfonie

30. 7. 2021

 

Od 17. 5. 2021 se budou konat prezenčně kroužky individuální (1 lektor + 1 účastník) a vybrané kroužky s větším počtem účastníků, pokud není stanoveno jinak. Účastníci obdrželi informaci, pokud se zahajuje v jejich kroužku prezenční činnnost. Některé kroužky i nadále probíhají distanční formou, účastníci mají informaci.

Ostatní kroužky se nebudou do odvolání konat prezenčně kroužky DDM Symfonie, byla u nich vyřešena vratka za 2. pololetí. 

O obnově či změnách činnosti vás budeme včas informovat.

Od 12. 4. 2021 probíhá testování zaměstnanců DDM Symfonie.

Účastníci nemají povinnost se testovat před účastí na individuální výuce nebo konzultaci v počtu 1 - 10 účastníků uvnitř i venku. Další podmínky -dokládání v souvislosti s COVID-19 jsou uvedeny níže.

Výňatek z Příloha č. 3 usnesení vlády ze dne 17. května 2021 č. 471 - INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021
4) provoz středisek volného času, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou:

a) konzultace nebo vzdělávání konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech nejvýše v počtu 10 osob v jedné skupině,
b) konzultace nebo vzdělávání konané v počtu větším než 10 osob, nejvýše však 50 osob ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 100 osob ve skupině ve vnějších prostorech při splnění podmínky podle bodu 10 a za podmínky, že nejsou využívány jiné vnitřní prostory (šatny, sprchy apod.), než v nichž je poskytována konzultace nebo vzdělávání, a osoby po celou dobu používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,

10. stanovením následující podmínky pro účast na vzdělávání, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: účastník nebo žák, s výjimkou dítěte do 6 let věku,

a) prokáže, že
i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
iii) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

nebo b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

nebo c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

nebo d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;
účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

Děkujeme za pochopení.

19. 5. 2021 J. Karbulková

 

Od 10. 5. 2021 se budou konat prezenčně kroužky individuální (1 lektor + 1 účastník) a vybrané kroužky s větším počtem účastníků, pokud není stanoveno jinak. Účastníci obdrželi informaci, pokud se zahajuje v jejich kroužku prezenční činnnost. Některé kroužky i nadále probíhají distanční formou, účastníci mají informaci.

Ostatní kroužky se nebudou do odvolání konat prezenčně kroužky DDM Symfonie. 

O obnově či změnách činnosti vás budeme včas informovat.

Od 12. 4. 2021 probíhá testování zaměstnanců DDM Symfonie.

Účastníci nemají povinnost se testovat před účastí na individuální výuce nebo konzultaci v počtu 1 - 3 účastníci uvnitř i venku. Při účast v kroužku v počtu 4 - 30 účastníků venku je požadováno doložení níže uvedené skutečnosti, netýká se dětí do 6 let věku: 

Výňatek z INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021
Ve střediscích volného času
▪ se nově umožňuje osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo vzdělávání, bez ohledu na to, zda se koná ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 účastníků v jedné skupině,
• účastnící, kteří se účastní těchto konzultací nebo vzdělávání nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na ně podmínka plochy 15m²,
▪ se nově umožňuje osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo vzdělávání konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 30 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m² plochy za n

 • Ke staženíINFORMACE K PROVOZU ŠKOL S ÚČINNOSTÍ OD 14. 3. 2022
 • Ke staženíSoubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 - provoz a testování
 • Ke staženíINFORMACE O PROVOZU DDM A HYGIENICKÝCH OPATŘENÍCH od 1. 9. 2021 dle manuálu MŠMT

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.